Styrelsemöte Piratpartiet Malmö

Du har väl inte missat att vi idag håller styrelsemöte för Piratpartiet Malmö?
Var: Lundavägen 12
När: 18:00
Kontakt: Mattias Bjärnemalm (även känd som MaB) 0704385046

Dagordning
1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Mötets behörighet

4. Val av mötefunktionärer
– Mötesordförande
– Mötessekreterare
– Justerare
– Rösträknare

5. Fastställande av dagordning

6. EU-valet

7. Svts Agenda

8. Flyersutdelning

9. Övriga Frågor

10. Mötets avslutande

Regards
Evelyn Angelica Jepsen
Chairwoman Piratpartiet Malmö

Kommentarer

Sara skrev

det ff6rsta stycket kotrtanesar jag att den svenska upphovsre4ttskritiska rf6relsen var ett re4tt nytt fenomen. De kallade sig pirater, just ff6r att pe5peka att deras verksamhet inte var fel eller ful. De allra flesta pirater, i ordets ursprungliga betydelse, och i de allra flesta le4nder le4gger ingen ideologisk tanke i fre5gan. Vad anser du vara rimliga anve4ndningar av upphovsre4tten? Vad uppfattar du som en pirat?Medlemsantalet vid tidpunkten jag skrev, utveckla ge4rna? Den diskussionen blir inte se5 spe4nnande. Le5t oss konstatera att nog Piratpartiet fe5tt en hel del medlemmar, vilket e4r min poe4ng i texten. Ff6r en svensk le4sare e4r det intressant att notera att Piratpartiet nog tiltade det svenska partive4sendets grundle4ggande parameter; att ha me5nga medlemmar, oavsett hur aktiva dessa egentligen e4r.Immaterialre4tten e4r en fre5ga som delar Piratpartiet sje4lvt, mellan slashdotianer och infosocialister. Sje4lvfallet e4r Piratpartiets en av de stf6rsta utmaningarna mot hur samhe4llet uppfattar e4gandere4tten, genom att ve4cka till liv debatten om den skall omfattas digitalt eller ens finnas i kopierbarhetens tidevarv. Med den utmaningen kan de e5stadkomma mycket gott och mycket ont. Historiens jury e4r nog fortfarande ute om den saken.Allemansre4tten e4r en annan fre5geste4llning om inskre4nkningar i nyttjandere4tten till egendom.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>