Kallelse till medlemsmöte för Piratpartiet Malmö

Hej Alla Malmöpirater!

Nu är det dags att hålla det årliga medlemsmötet för oss i Malmö och sätta agendan för supervalåret 2014. Mötet hålls kl 18:30 måndagen den 17 februari och exakt plats kommer komma ut tillsammans med handlingarna om en vecka. På mötet väljer vi styrelse och beslutar om budget och verksamhetsplan. Det är även här vi ska besluta oss för om vi vill ställa upp i kommunvalet i höst samt hur vi i så fall ska ta fram listan till det valet.

Vill du skicka in en motion till medlemsmötet ska detta ske senast en vecka före mötet och skickas till styrelsen för Malmö. Du kan skicka den till hela styrelsen eller till enbart mig.

Följande frågor kommer behandlas på mötet:

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
8. Revisionsberättelse för det föregående året
9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Inkomna motioner
11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
12. Val av årets styrelse:

(a) Val av ordförande
(b) Val av sekreterare
(c) Val av kassör
(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
(e) Val av dessa ledamöter

13. Val av årets revisor och ersättare för denna
14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Väl mött den 17 februari!

Mattias Bjärnemalm
Ordförande för Malmöpiraterna

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>